İhale İlanları

OFİS HAVALANDIRMA SİSTEMİ KURULUM İŞİ YAPIMI

 

TÜRKİYE MAARİF VAKFI

 

Türkiye Maarif Vakfı Merkez Bina Ofis Havalandırma Sistemi Kurulum İşi Yapım işi Türkiye Maarif Vakfı Satınalma Yönetmeliğinin 18 inci   maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Sıra Numarası

: 2022/3404

1 - Vakfın

 

a) Adresi

: Altunizade Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Erdem Sok. No:5 Üsküdar/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası

: 0 216 323 35 35 - 0 216 323 13 13

 

c) Elektronik posta adresi

: satinalma@turkiyemaarif.org

 

2 - İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Türkiye Maarif Vakfı Merkez Bina Ofis Havalandırma Sistemi Kurulum yapım işi Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanından ulaşılabilir.   

b) Yapılacağı yer

: Türkiye Maarif Vakfı Altunizade Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Erdem Sok. No:5 Üsküdar/İstanbul

 

c) İşe başlama tarihi

: İşe sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde yer teslimi yapılarak başlanacaktır.

ç) İşin süresi

: İş, işe başlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim gününde bitirilecektir.

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Altunizade Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Erdem Sok. No:5 Üsküdar/İstanbul

 

b) Tarihi ve saati

:15.12.2022 saat: 14:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.Bankalardan temin edilecek belgeler:

4.2. Teklif edilen bedelin %10’undan  dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:

 Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında geçici kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesinde yayınlanan ""Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan BII Grubu (Bina İşleri)  ve/veya B/III Grubu (Bina İşleri) işler ve/veya CII Grubu (Isıtma-Soğutma, Havalandırma, ve İklimleme Tesisat İşleri).

işleridir.

Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü veya Elektrik Mühendisliği Bölümü mezuniyet belgeleri/diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler teklif verebilir.

7 –İhale dokümanının görülmesi ve satılması:

7.1. İhale dokümanı Vakfın adresinde Satınalma ve Lojistik Daire Başkanlığında  görülebilir ve İhale Dokümanının satın alınabilmesi için, 100,00 TL ihale doküman satış bedelinin, Türkiye Maarif Vakfının Vakıfbank Fıstıkağacı Şubesi nezdinde bulunan TR91 0001 5001 5800 7305 0944 94 IBAN no’lu TL hesabına, dekont açıklamasına firma adının, ihale kayıt numarasının yazılarak, ihale doküman bedeli olduğu belirtilerek yatırılması ve dekontun satinalma@turkiyemaarif.org e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dekont gönderildikten sonra; ihale dokümanı, dokümanı satın almak isteyenler tarafından Satınalma ve Lojistik Daire Başkanlığı Altunizade Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Erdem Sok. No:5 Üsküdar/İstanbul adresinden belleğe yüklenmiş bir şeklide teslim alınacaktır.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

8 - Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar Türkiye Maarif Vakfı Satınalma ve Lojistik Daire Başkanlığı  Altunizade Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Erdem Sok. No:5 Üsküdar/İstanbul adresine verilecektir. İhale (son teklif verme) saatine kadar vakfa ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9 - İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerinden İdari Şartnamenin 34 üncü maddesinde göre açıklama istenecektir.

 

 

 

 

Video Title